เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Advertisements

85 responses to this post.

 1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

  ตอบกลับ

 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

  ตอบกลับ

 3. ธ คือดวงตะวันที่ส่องหล้า

  ธ คือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่

  ธ คือสายฝนอันชื่นใจ

  ธ คือป่าไม้อันร่มเย็น

  ธ คือหัวใจไทยทั้งชาติ

  ธ คือปราชญ์มาดับความทุกข์เข็ญ

  ธ คือเทพช่วยประชาพ้นลำเค็ญ

  ธ ทรงเป็นเสาหลักปักแผ่นดิน

  ขอร่วมแสดงบทกวีเทิดทูนในหลวงด้วยครับ

  ตอบกลับ

 4. Posted by ฉลามกว๊าน on 21/04/2011 at 21:37

  ” ข้าพเจ้าจักเทอดทูน และรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ” และจะทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดความเข้าใจอันดี ของคนในชาติ เพื่อให้พ่อหลวงเกิดความสบายใจ…. พระพุทธเจ้าข้า

  ตอบกลับ

 5. Posted by (อดีต) พลฯ พงษ์เทพ ไชยมงคล (2/49) on 27/04/2011 at 21:54

  หน่วยเคยฝึกและสอนว่า “เราคือ ทหารขององค์พระมหากษัตริย์”
  ผมยังคงเป็นตั้งแต่นั้นจวบจนทุกวันนี้

  ตอบกลับ

 6. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 03/05/2011 at 09:16

  เรารักในหลวง

  ตอบกลับ

 7. Posted by ยิ่งยง on 03/05/2011 at 20:38

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
  หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

  ตอบกลับ

 8. Posted by ฉลามกว๊าน on 08/05/2011 at 14:06

  ผมรักนายหลวง ท่านไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน ท่านช่วย และรักพวกเราทุกคน มาทำความดีถวายนายหลวงกันมากๆ นะครับ

  ตอบกลับ

 9. Posted by ร.๑๙ พัน.๓ on 13/05/2011 at 10:10

  บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
  เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
  สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
  อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

  ตอบกลับ

 10. Posted by ข้าราชการชั้นผู้น้อย on 13/05/2011 at 16:27

  พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่บ่นไม่พูดไม่อะไรเลยสักคำ แต่บางคนไม่ทำอะไรให้บ้านเมืองกลับใส่ร้ายพระองค์ กลับเกลียดพระองค์ หมิ่นพระองค์ ขอให้คนที่คิดร้ายต่อพระองค์ไม่ได้ตายดีด้วยเถิด และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตราบนานเท่านานด้วยเทอญ

  ตอบกลับ

 11. Posted by ร.๑๙ พัน.๓ on 19/05/2011 at 15:58

  พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

  ตอบกลับ

 12. Posted by ฝกบ.จทบ.ช.พ. on 23/05/2011 at 13:55

  ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
  ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
  ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

  ตอบกลับ

 13. Posted by วรพล อุนออน on 25/05/2011 at 10:32

  ความหมายของพระนาม
  ปรมินทร – มาจากการสนธิคำระหว่าง “ปรม (ป.,ส. : อย่างยิ่ง, ที่สุด) + อินฺทฺร (ส. , ป. อินฺท : ผู้เป็นใหญ่) ” หมายความว่า “ผู้เป็นใหญ่ที่สุด” หรือ “ผู้เป็นใหญ่อย่างยิ่ง”
  ภูมิพล – ภูมิ หมายความว่า “แผ่นดิน” และ พล หมายความว่า “พลัง” รวมกันแล้วหมายถึง “พลังแห่งแผ่นดิน”
  อดุลยเดช – อดุลย หมายความว่า “ไม่อาจเทียบได้” และ เดช หมายความว่า “อำนาจ” รวมกันแล้วหมายถึง “ผู้มีอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้”

  ตอบกลับ

 14. Posted by วรพล อุนออน on 25/05/2011 at 10:32

  ช า ติ บ้ า น เ มื อ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย น า น า ส ถ า บั น
  อั น เ ป รี ย บ ไ ด้ กั บ อ วั ย ว ะ ทั้ ง ป ว ง
  ที่ ป ร ะ ก อ บ กั น ขึ้ น เ ป็ น ชี วิ ต ร่ า ง ก า ย
  ชี วิ ต ร่ า ง ก า ย ดำ ร ง อ ยู่ ไ ด้
  เ พ ร า ะ อ วั ย ว ะ ใ ห ญ่ น้ อ ย ทำ ง า น เ ป็ น ป ร ก ติ พ ร้ อ ม กั น อ ย่ า ง ไ ร
  ช า ติ บ้ า น เ มื อ ง ก็ ดำ ร ง อ ยู่ ไ ด้
  เ พ ร า ะ ส ถ า บั น ต่ า ง ๆ ตั้ ง มั่ น
  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น โ ด ย พ ร้ อ ม มู ล อ ย่ า ง นั้ น
  (พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

  ตอบกลับ

 15. Posted by ร.๑๙ พัน.๓ on 25/05/2011 at 13:41

  เรามีสถานบันหลักไว้ปกป้อง ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทุกคน

  ตอบกลับ

 16. Posted by ฝกบ.จทบ.ช.พ. on 25/05/2011 at 14:04

  เราจงภูมิใจที่เกิดเป็นไทย มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงใจทุกดวง
  ให้เป็นหนึ่งเดียว ….ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 17. Posted by ฉลามกว๊าน on 26/05/2011 at 16:27

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ห่วง และรักพระองค์ท่านครับ

  ตอบกลับ

 18. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:11

  เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
  พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
  หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
  ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
  ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
  ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

  พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
  แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
  เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
  รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

  ตอบกลับ

 19. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:11

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบกลับ

 20. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:12

  บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
  เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
  สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
  อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

  ตอบกลับ

 21. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:12

  พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
  พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
  พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
  พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

  ตอบกลับ

 22. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:13

  เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
  อภิวาทปิติอภิสมัย
  วันมหามงคลของชาวไทย
  ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

  ตอบกลับ

 23. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:13

  พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
  เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
  ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
  มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

  ตอบกลับ

 24. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:14

  ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล
  ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน
  ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์
  น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 25. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:14

  เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
  พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
  ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
  ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

  ตอบกลับ

 26. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:15

  ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย
  ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย
  กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 27. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:22

  สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
  ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี

  ตอบกลับ

 28. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:22

  คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
  รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
  ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
  ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

  ตอบกลับ

 29. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:23

  บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม
  ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะ สดุดี
  ธ บำรุง ประชาไทย ให้เป็นสุข ธ บำราศ นิรทุกข์ ทุกถิ่นที่
  พระประเสริฐ เลิศฟ้า ทั่วธานี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 30. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:24

  รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า
  เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย

  ตอบกลับ

 31. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:25

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
  มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

  ตอบกลับ

 32. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:26

  เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
  ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 33. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:26

  พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่
  พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม

  ตอบกลับ

 34. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:27

  พระคุณพ่อมากค่ามหาศาล ลูกคิดการทดแทนไม่หมดนั่น
  พ่อเป็นร่มโพธิ์ไทรให้ป้องกัน พ่อฝ่าฟันทำเพื่อลูกทุกประการ

  ตอบกลับ

 35. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:27

  พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่
  เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง

  ตอบกลับ

 36. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:28

  ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล
  ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล
  ๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์
  ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน

  ตอบกลับ

 37. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:29

  ๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น
  ๖๐ ปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล
  “ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน
  ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ

  ตอบกลับ

 38. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:31

  พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
  แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
  เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
  รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

  ตอบกลับ

 39. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:31

  เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรย์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี ถวัรย์ราช เถลิงศก ๖๐ ปี น้อมภักดี ถวายองค์
  พระทรงชัย ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย เจริญเกียรติ แซ่ซ้อง
  ก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ

  ตอบกลับ

 40. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:34

  ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
  ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
  จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
  เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
  ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
  ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
  ขอน้อมใจถวายความภักดี
  เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 41. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:34

  กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน
  ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

  ตอบกลับ

 42. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:36

  พระองค์เป็นยื่งกว่ามหากษัตริย์ พระเป็นอัจฉริยะล้ำนำสมัย
  พระใบบุญอุ่นเกล้าเหล่าชาวไทย พระยิ่งใหญ่เหมาะสมเหมือนสมญา
  เป็นอัครศิลปินปิ่นนักปราชญ์ จึ่งทวยราษฎร์เริงรื่นชื่นหรรษา
  ด้วยดวงจิตโสมนัสเปี่ยมศรัทธา ถวายสมัญญา “มหาราช”ราษฎร์ชื่นชม
  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอัสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแผ่ไพศาลให้บ้านเมือง
  ร่มเย็นเป็นสุข ภยันอันตรายใดๆ จงแพ้พ่ายในพระบารมีพ่อหลวงของปวงประชา ” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบกลับ

 43. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:39

  5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข

  สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล

  ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล

  ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ

  งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต

  ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน

  ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์

  ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ

  ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้

  ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส

  ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน สินทรัพย์ไทย

  ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม

  เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ภาคภูมิจิต

  สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม

  สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม

  ท่านดั่งพรหม ผดุงไทย เกรียงไกรเอย

  ตอบกลับ

 44. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:40

  60 ปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า

  ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน

  ทศพิธ ราชธรรม น้อมนำกาล

  พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย

  เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน

  ก่อเกิดการ งานหลัก จากพิสัย

  ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย

  น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย

  เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต

  ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้

  พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ

  ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน

  ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง

  เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน

  พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์

  เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

  ตอบกลับ

 45. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:41

  พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

  พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

  พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

  พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

  พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

  พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

  พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

  ตอบกลับ

 46. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:42

  80 ปี ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์

  ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล

  ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน

  มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี

  ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต

  ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี

  หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี

  ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 47. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:45

  จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
  จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
  น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
  ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
  ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
  อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
  ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
  ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 48. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:47

  พ่อหลวงของชาวไทย
  ผู้มีใจรักศึกษา
  พระองค์ท่านผู้ปัญญา
  หามิได้ ณ แห่งใด
  ชาวไทยนัดรวมกัน
  ถวายพระพรครั้งยิ่งใหญ่
  ขอให้ท่านหายประชวรโดยไว
  เราชาวไทยร่วมใจกัน

  ตอบกลับ

 49. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:47

  ธ…รณีใหญ่กว้าง………….แดนไทย
  ทรง…เสด็จท่องไป………ทั่วหล้า
  เป็น…ปิ่นหฤทัย…………….ทั่วทุก คนนา
  ดวง…จิตไทยทั่วฟ้า……..ร่วมน้อม รวมใจ

  ใจ…ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
  ไทย…ทุกผู้เผ่าพันธุ์……..กราบไหว้
  ทุก…ถิ่นทวยเทพอัน…….ศักดิ์สิทธิ์
  ผู้…คนน้อมขอให้………….ปักป้อง จอมสยามฯ

  ตอบกลับ

 50. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:48

  พ่อหลวงของไทยนี้
  นำความดีสู่ชาติไทย
  ขอเพียงเราร่วมใจ
  ร่วมเทิดไท้สดุดี

  ตอบกลับ

 51. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:50

  พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
  เป็นบุญเจิสจรัสทั่วนภา
  ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
  พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
  ท่านเป็นผู้มีดีทั้ง 8 สิ่ง
  พูดทำจริงคอยปกปักและรักษา
  ขอให้ท่านหายป่วยภัยนานา
  ทั่วไทยล้าเป็นห่วงท่านด้วยจิตใจ
  ตอนท่านป่วยใครจะช่วยดูแลเรา
  คอยบรรเทาพัฒนาและสร้างสรรค์
  เหมือนต้นไม้ล้มไปต้นนึงพลัน
  เราบากบั่นต่างอวยพรให้กลับมา
  ถึงวันนี้ถ้าชาวไทยไม่มีท่าน
  ไร้ถิ่นฐานไร้ที่อยู่ไร้อาศัย
  เพราะมีท่านที่ช่วยเราช่วยด้วยใจ
  ชีวิตที่สดใสก็เพราะท่าน ร.9เอย

  ตอบกลับ

 52. Posted by ร.17 พัน.4 on 27/05/2011 at 11:50

  ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
  ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
  ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
  ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
  เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

  ตอบกลับ

 53. Posted by ส.พัน.๖ on 14/06/2011 at 09:53

  1.จากหนึ่งใน หกสิบล้านคนขอให้พระองค์ทรงมีพระวอรกายแข็งแรง และอยู่กับปวงประชาชนตลอดไป
  2.ขอพระองค์ทรงอยู่กับประเทศไทยนานเพื่อเป็นพ่อหลวงของคนไทยตลอดไป และขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
  3.พระองค์เปรียบเสมือนฝนจากฟ้า ที่คอยให้ความชุ่มชื่นแก่พื้นพิภพ
  4.พระองค์คือแสงที่คอยให้แสงสว่าง กับคนไทยทั่วทั้งมวล
  5.ขอให้ทรงมีพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของชาวไทยยิ่งยืนนาน
  6.พระองค์ทรงเป็นดั่งพระพระบิดา ของปวงชนชาวไทยทุกคน และเป็นที่รักยิ่ง ของชาวไทยทุกคน
  7.เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทั้งชาติ
  8.ขอให้นายหลวงของเรามีความสุขตลอดไปและให้หายจาการประชวรในเร็ววัน
  9.ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย ทรงพระกระเกษมสำราญ
  10.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวน และมีพระชนย์มายุที่ยืนยาว
  11.ขอให้พระองค์ทรงพลานามัยแข็งแรง อายุยืนนาน และเป็นที่ รักของปวงชนชาวไทย
  12.เป็นที่รักยิ่งปวงชนชาวไทยตลอาดไปตราบนานเท่านาน
  13.พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทยทุกคน
  14.ขอให้พระองค์หายจากอาการพระประชวรเร็วๆ แล้วกลับมาปกครองประเทศต่อไป
  15.ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ .เรารักในหลวง
  16.พระองค์คือแสงนำทาง
  17.อยู่คู่พวงประชาตลอดไป
  18.ขอให้ในหลวงมีสุขภาพที่แข็งแรง ขอให้พระองศ์ทรงเจริญ
  19.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และขอให้พระองค์หายากโรคภัยไข้เจ็บ
  20.ขอให้พระองค์เป็นกษัตริย์ อยู่คู่ประเทศไทยนานๆ
  21.รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมมือกันสมัคสมาน ทรงพระเจริญ
  22.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  23.ท่านมีแผนทำกินเศรษฐ์กิจพอเพียงและเป็นตะเกียงส่อนนำทาง
  24.- เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  25.- ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
  26.- ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
  27.- เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  28.- ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
  29.- ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
  30.- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  31.- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  33.ขอให้พระองค์เป็นกษัตริย์ อยู่คู่ประเทศไทยนานๆ
  34.รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมมือกันสมัคสมาน ทรงพระเจริญ
  35.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  36.ท่านมีแผนทำกินเศรษฐ์กิจพอเพียงและเป็นตะเกียงส่อนนำทาง
  37.- เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  38.- ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
  39.- ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
  40.- เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  41.- ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
  42.- ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
  43.- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  44.- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  45.ขอให้ทรงมีพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของชาวไทยยิ่งยืนนาน
  46.พระองค์ทรงเป็นดั่งพระพระบิดา ของปวงชนชาวไทยทุกคน และเป็นที่รักยิ่ง ของชาวไทยทุกคน
  47.เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทั้งชาติ
  48.ขอให้นายหลวงของเรามีความสุขตลอดไปและให้หายจาการประชวรในเร็ววัน
  49.ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย ทรงพระกระเกษมสำราญ
  50.ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวน และมีพระชนย์มายุที่ยืนยาว 32.- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

  ตอบกลับ

 54. Posted by กอง พธ.พล.๑ รอ. on 14/06/2011 at 22:03

  ด้วยเดชาพลานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัย และพระบุญญาธิการที่ทรงบำเพ็ญไว้แล้ว ขอพระมหาราชเจ้าทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรรณะผ่องใส ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโรค และสรรพภัยทั้งปวง

  ตอบกลับ

 55. Posted by กอง พธ.พล.๑ รอ. on 14/06/2011 at 22:04

  ขอความเจริญทั้งหลาย พระราชประสงค์ทั้งปวง พระพรชัยและมิ่งมงคลทั้งมวล อีกทั้งสิ่งที่ทรงปรารถนาทุกประการ : จงบังเกิดความสำเร็จสัมฤทธิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

  ตอบกลับ

 56. Posted by กอง พธ.พล.๑ รอ. on 14/06/2011 at 22:06

  ขอพระองค์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงนิราศจากโรคาพาธ ทรงพระเกษมสำราญ หาเภทภัยจากที่ใด ๆ มาพ้องพานมิได้ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระสติมั่นคง

  ตอบกลับ

 57. Posted by กอง พธ.พล.๑ รอ. on 14/06/2011 at 22:07

  ขอพระองค์ทรงได้รับความสำเร็จแห่งพระราชดำริทั้งปวง สถิตสถาพรอยู่ในไอศูรย์ราชสมบัติ เป็นที่พึ่งแห่งพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนาน เทอญ.

  ตอบกลับ

 58. Posted by กอง พธ.พล.๑ รอ. on 14/06/2011 at 22:08

  ขอพระพรชัยมงคลจงเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทุกเมื่อ…

  ตอบกลับ

 59. Posted by ฉลามกว๊าน on 30/06/2011 at 08:51

  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์จักรี ทรงพระเจริญ …. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบกลับ

 60. Posted by ฝยก.จทบ.ส.ฎ. on 04/07/2011 at 10:59

  ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

  ตอบกลับ

 61. Posted by ช.พัน.๒๐๑ on 08/07/2011 at 11:26

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

  ตอบกลับ

 62. Posted by ช.พัน.๒๐๑ on 08/07/2011 at 11:27

  ทรงลำบากเพื่อประชาชนของท่าน และดำริโครงการมากมายเพื่อประชาชน
  พระองค์ทรงทุ่มพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญตลอดไป

  ตอบกลับ

 63. Posted by ช.พัน.๒๐๑ on 08/07/2011 at 11:27

  บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
  เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
  สมเด็จ นวมินทร์ มหาราช
  อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล
  » ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ตอบกลับ

 64. Posted by ช.พัน.๒๐๑ on 08/07/2011 at 11:28

  1.พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน
  2.พระองค์ คือผู้ให้ พระองค์ คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
  3.พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
  4.พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
  5.ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  6.พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวไทย ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก
  7.พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม
  8.พระองค์ทรงแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ มากมาย ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของปวงชาวไทย
  9.พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยที่คอยชี้นำให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง และคำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีอย่างหาที่เปรียบมิได้
  10.พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง ชี้นำให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น
  11.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  12.เรารักพระเจ้าอยู่หัว

  ตอบกลับ

 65. Posted by ป.พัน.11 รอ. on 25/07/2011 at 18:22

  เราคนไทย ควรเทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบกลับ

 66. Posted by ป.พัน.11 รอ. on 27/07/2011 at 16:31

  รู้รักสามัคคีสร้างความดีเพื่อแผ่นดินไทย ถวายแด่ในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 67. Posted by ป.พัน.11 รอ. on 28/07/2011 at 16:16

  ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ตอบกลับ

 68. Posted by รพ,ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 09/08/2011 at 09:26

  Comment No.: 2751

  ที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้

  ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็น

  จุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน

  ไม่ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายและสับสนเพียงไดก็ยังคงมีสถาบัน

  พระมหากษัตริย์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและคอยแก้ปัญหา

  อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุข เสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 69. Posted by รพ,ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 11/08/2011 at 09:25

  พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหนแห่ง เพื่อจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วย พระองค์เอง และทรงหาทางแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรโดยไม่ย่อท้อ ด้วยทรงอาทรห่วงใยราษฎรของพระองค์ยิ่งนัก ขอทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

  ตอบกลับ

 70. Posted by นศท.อัครชัย on 16/08/2011 at 14:18

  พระองค์ คือ พ่อของแผ่นดิน เราควรเคารพเทิดทูนในสถาบัน
  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์หาที่เปรียบมิได้ อีกทั้งยังคงสั่งสอน
  ให้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์
  สืบไป ในคำว่า “ผู้มีบารมีหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์”

  ตอบกลับ

 71. Posted by นศท.ตะวัน on 16/08/2011 at 14:21

  พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
  พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
  พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
  พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

  ตอบกลับ

 72. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 18/08/2011 at 10:38

  ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระอนามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

  ตอบกลับ

 73. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 19/08/2011 at 10:58

  เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 74. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 23/08/2011 at 10:01

  พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

  ตอบกลับ

 75. Posted by นศท. on 23/08/2011 at 10:04

  ตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ถึงพร้อมทั้งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ จึงเป็นช่วงเวลา ๖๐ ปีที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี พระราชกรณียกิจทั้งหลายที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

  ตอบกลับ

 76. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 24/08/2011 at 09:13

  พระเสโทหยาดหยดรดพระพักตร์
  ทรงงานหนักตรากตรำใครก็เห็น
  ทรงเสด็จถิ่นไกลแสนลำเค็ญ
  พระองค์ทรงเป็นห่วงปวงชาวไทย

  ตอบกลับ

 77. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 24/08/2011 at 09:15

  ขอจงมีสุขะพละเลิศ
  พรประเสริฐอันใดให้สร้างสรรค์
  อุระพ่อทั้งแผ่นผืนชื่นทั่วกัน
  ผ่านคืนวันร้อยปียิ่งยืนนาน

  ตอบกลับ

 78. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 25/08/2011 at 12:54

  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

  ตอบกลับ

 79. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 25/08/2011 at 12:58

  ให้พ่อหลวง อยู่ปกครอง ลูกหลานไทย
  ประดุจใบ ร่มโพธิ์ ของปวงชน
  ขอให้ท่าน แข็งแรง ดุจขุนเขา
  อยู่ยืนยง ยิ่งยืนยาว อย่างต้นสน
  อยู่แข็งแกร่ง ดุจภูหิน กลางสายชล

  ตอบกลับ

 80. Posted by รพ,ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 26/08/2011 at 09:42

  เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง

  ตอบกลับ

 81. Posted by รพ,ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 26/08/2011 at 09:44

  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

  ตอบกลับ

 82. Posted by รพ,ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 01/09/2011 at 09:19

  มีพระเกียรติเฟื องฟุ้ง ขจรไกล
  ยศย่อมบันลือไป ต่างด้าว
  ทุกชาติทั่วเทศไ ทย ขานกล่าวกันนา
  พระบารมีอะคร้าว พสกล้วนชื่นชม

  ตอบกลับ

 83. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 02/09/2011 at 14:25

  รู้รักสามัคคีสร้างความดีเพื่อแผ่นดินไทย ถวายแด่ในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบกลับ

 84. Posted by กฝศ.นรด. on 15/09/2011 at 15:03

  “…ต้องฝึกให้มีความฉลาดแยบคายในการประสานงานประสานประโยชน์ ทั้งในหน่วยงานของตนและหน่วยงานอื่น…” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

  ตอบกลับ

 85. Posted by รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี on 30/09/2011 at 09:32

  เรารักในหลวง พ่อหลวงแห่งแผ่นดิน

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: